چشم انداز و ارزشها

چشم انداز : "پرورش انسان هایی جامعه پذیر برای زندگی در هزاره سوم"
ارزش های تعاونی : خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت، همبستگی
ارزش های اخلاقی :  پذیرا بودن، صداقت، مسئولیت پذیری، حمایت از یکدیگر

© کلیه حقوق سایت متعلق به مجتمع آموزشی راه رشد می باشد
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر